Tájékoztató az iskola április 19-ei újranyitásáról

Tisztelt Szülők!
A Kormány 2021. április 14-i döntése értelmében, április 19-én, hétfőn az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatos osztályai térnek vissza a jelenléti munkarendbe. A felső tagozatban, és a középfokú oktatásban marad az otthoni, digitális alapú oktatás. A felső tagozatos diákoknak az iskola a középiskolásokkal egyidőben, tervezetten május 10-én nyílik meg...

Az alsó tagozat oktatása az eddigi járványügyi előírásnak megfelelően folytatódik. (reggeli hőmérőzés, kézfertőtlenítés, szájmaszk használata, reggeli ügyelet is lesz)

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy iskolánkban a katonaság által megtörtént a teljeskörű fertőtlenítés.

 

Tankerületi tájékoztató értelmében a mai nap ( 2021. 04. 15.) értelmében az alábbiakról tájékoztatom

 

  • Kötelező-e a szülőknek iskolába hozniuk az alsó tagozatos gyermeküket?

 

A szülő dönthet úgy, hogy alapos mérlegelést követően és az egyedi körülményeket figyelembe véve a járványügyi helyzetre tekintettel a gyermekét nem szeretné iskolába engedni. Tankerületi álláspont szerint külön előzetes kérelmet nem feltétlenül szükség benyújtani az intézményvezető részére erre vonatkozóan, így az intézménynek sem kell döntést, határozatot hoznia róla.

A szülőnek abban az esetben, ha alsó tagozatos gyermekét nem küldi iskolába intézmény felé bejelentési kötelezettsége van. Ebben az esetben kérem, hogy az osztályfőnök felé legyenek szívesek jelezni a hiányzás okát.

 

A szülő, ha megváltoztatja korábbi döntését azt jeleznie kell az intézmény felé. Természetesen a konyha felé is, amennyiben étkezést igényel gyermeke számára.

 

A hiányzás igazoltnak tekintésére a jogszabályi alapot a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdés c) pontja jelenti akként, hogy az intézményvezető a szülő kérelmét „egyéb alapos indoknak” tekinti

 

  • Amennyiben a tanuló igazolt hiányzása meghaladja a 250 tanítási órát, mindenképpen kötelező osztályozó vizsgát előírni számára?

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint:

 

  1. § (7) Ha a tanulónak– az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével – egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
  2. f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

 

A fentiek alapján tehát fontos kiemelni: nem jelent automatikusan osztályozó vizsga kötelezettséget a 250 óra meghaladása. A rendelet úgy fogalmaz: ha a 250 órát (egy tantárgyból a harminc százalékot, stb.) az igazolt és igazolatlan hiányzás együttesen meghaladja, és emiatt tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, akkor év végén nem minősíthető, csak az osztályozóvizsga alapján.

 

Amennyiben tehát a tanulónak április 19-ig kellő érdemjegye gyűlt össze, és például április 19-től csak 2-3 hetet hiányzik, majd utána jön iskolába, és szerez kellő számú érdemjegyet, akkor azok alapján minősíthető lesz. Arról, hogy a megszerzett jegyei alapján minősíthető-e a tanuló, vagy az osztályozó vizsga előírása szükséges, minden esetben egyedi mérlegeléssel a nevelőtestület tud majd dönteni a tanítási év végén. 

 

  • Van-e a pedagógusnak kötelezettsége az otthon maradó alsós tanulókat digitálisan felkészíteni, online oktatni? 

 

Digitális munkarend szerint csak a felső tagozatban, és a középfokú oktatásban történik az oktatás. Fontos tehát: azon alsós tanulóknak, akik szülő döntése alapján otthon maradnak, a hiányzásuk ugyan igazoltnak tekinthető, ez azonban nem jelenti azt, hogy ők digitális oktatásban vennének részt. Tehát az intézmény nem köteles a részükre digitális oktatást biztosítani.

 Pedagógusok saját döntésük alapján, lehetőségeik szerint segíthetik az otthon maradókat a felkészülésben. Például annak nincs akadálya, hogy egy otthon maradó tanuló online meghallgassa a tanteremben tartott órát, stb.

 

  • Van-e arra lehetősége az intézménynek, hogy a számonkérések idejére behívja a tanulót az intézménybe?

 

A tanuló igazolt hiányzónak számít, ugyanúgy, mint például egy betegség esetén. Így ahhoz hasonlóan lehet neki küldeni a házi feladatot és az intézményi gyakorlat szerint tájékoztatni kell a tananyagban történő előrehaladásról.  Fő szabály szerint a tanuló igazoltan hiányzik, de természetesen ezen a területen is lehetősége lesz rá, hogy adjon számot tudásáról, amit egyéni tanulás alkalmával szerzett az adott évfolyamon. S majd beszámolóval, felelettel, tudja majd igazolni, hogy megfelel a követelményeknek, teljesítette tankötelességét. A tanulónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy adjon számot tudásáról. Ezzel a lehetőséggel intézményünk élni kíván az elkövetkező időszakban, tehát számonkérésre behívható lesz a tanuló. 

 

Kérem a fentiek tudomásul vételét!

 

Bármilyen kérdésükre szívesen állok rendelkezésükre!

 

Továbbra is bízom a segítő, megértő együttműködésüket!

  

 

Nyúl, 2021. 04. 15.                                                 Tisztelettel:

 

                                                                          Győriné Csendes Gyöngyi

                                                                                     intézményvezető